خانه / اخبار / فراخوان دومین کنفرانس طراحی خدمات

فراخوان دومین کنفرانس طراحی خدمات

فراخوان ارسال مقاله دومین کنفرانس طراحی خدمات

اﻣﺮوزه ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﻓﺰاﯾﻨﺪه اى ﺑﺮاى اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎى ﺟﻬﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. از زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﺪﻟﻬﺎى ﺗﺠﺎرى ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻰ آﻣﯿﺰﻧﺪ؛ ﻧﯿﺎزﻫﺎى اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮ را درک ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺒﺐ آﻓﺮﯾﻨﺶ ارزﺷﻬﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ- اﻗﺘﺼﺎدى ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﻃﺮاﺣﻰ ﺧﺪﻣﺎت، حوزه ای ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ اى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎى ﻣﺘﻌﺪدى از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻰ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ آى-ﺗﻰ و … را در کنار هم به کار می گیرد. ﻃﺮاﺣﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺻﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮى، ﺑﺮاى ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در دﻧﯿﺎى اﻣﺮوز ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺑﺰارﻫﺎ در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮ روى اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ در کنار تقویت کسب و کارها، زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
توجه به اهمیت حوزه های خدماتی همچون سایر حوزه های کسب و کار و بازنگری در ارائه روند ایجاد و ارائه خدمات موجود در سطح کشور ما را برآن داشت تا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ اولین کنفرانس ملی طراحی خدمات را پایه گذاری کنیم. پس از برگزاری موفق اولین کنفرانس ملی طراحی خدمات و استقبال علاقه مندان به این حوزه از دیزاین، پایگاه اطلاع رسانی گزارشگر طراحی صنعتی در نظر دارد با همکاری اساتید، پژوهشگران، دانشگاه ها، سازمان های دولتی و خصوصی دومین کنفرانس ملی طراحی خدمات را با رویکرد ” طراحی خدمات و ارزش آفرینی” در آبان ماه سال ۱۳۹۵ برگزار نماید.

محورهای این دوره از کنفرانس به شرح زیر می باشد:

  • طراحی خدمات و کسب و کارهای الکترونیک
  • طراحی خدمات و گردشگری
  • طراحی خدمات و مدیریت شهری

ازکلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و فعالین محترم دعوت می شود چکیده مقالات تحقیقاتی با روش های کمی، کیفی، ترکیبی و مطالعات موردی خود را تا تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ ارسال نمایند.

لازم به ذکر است مقالات باید در قالب فرمت مشخص شده و تحت موضوعات محورهای تخصصی کنفرانس آماده گردیده و از طریق سامانه مقالات به دبیرخانه کنفرانس ارسال گردند.
آدرس سایت ارسال مقالات: http://article.iransdc.ir

کلیه دوستانی که در اولین کنفرانس ملی طراحی خدمات شرکت کرده اند و هنوز موفق به دریافت گواهینامه خود نشده اند می توانند روزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه در ساعات اداری با شماره ۸۸۹۶۷۸۲۲ دبیرخانه کنفرانس در ارتباط باشند.
مطالب گزارشگر طراحی صنعتی را در کانال تلگرام دنبال کنید.

 

کنفرانس ملی طراحی خدمات

درباره ی گزارشگر طراحی صنعتی

موسسه علمی-پژوهشی و اطلاع رسانی گزارشگر طراحی صنعتی در تلاش است، با توسعه فعالیت های خود این سایت را به مرجع کاملی برای استفاده طراحان ایرانی، تبدیل کند. ما در تلاشیم اخبار مهم و تأثیر گذار بین المللی در حوزه دیزاین را در کوتاهترین زمان به زبان فارسی در اختیار مخاطبان قرار دهیم، همچنین بوسیله گزارشگران خود، در مراکز مختلف داخلی اخبار و رویدادهای ملی را تحت پوشش قرار دهیم.

همچنین ببینید

اصول طراحی خدمات

اصول طراحی خدمات اکثر ما ویدئوی بیرون کشیده شدن دیوید دائو از پرواز شماره ۳۴۱۱ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *