آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

فراخوان ارسال مقاله دومین کنفرانس ملی طراحی خدمات

امتیاز این گزینه
(2 آرا)

اﻣﺮوزه ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﻓﺰاﯾﻨﺪه اى ﺑﺮاى اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎى ﺟﻬﺎن  اﯾﻔﺎ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. از زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﺪﻟﻬﺎى ﺗﺠﺎرى ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻰ آﻣﯿﺰﻧﺪ؛ ﻧﯿﺎزﻫﺎى اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮ را درك ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺒﺐ آﻓﺮﯾﻨﺶ ارزﺷﻬﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ- اﻗﺘﺼﺎدى ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﻃﺮاﺣﻰ ﺧﺪﻣﺎت، حوزه ای ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ اى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎى ﻣﺘﻌﺪدى از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻰ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ آى-ﺗﻰ و ... را در کنار هم به کار می گیرد. ﻃﺮاﺣﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺻﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮى، ﺑﺮاى ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در دﻧﯿﺎى اﻣﺮوز ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺑﺰارﻫﺎ در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮ روى اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ در کنار تقویت کسب و کارها، زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.

توجه به اهمیت حوزه های خدماتی همچون سایر حوزه های کسب و کار و بازنگری در ارائه روند ایجاد و ارائه خدمات موجود در سطح کشور ما را برآن داشت تا در اردیبهشت ماه سال 1394 اولین کنفرانس ملی طراحی خدمات را پایه گذاری کنیم. پس از برگزاری موفق اولین کنفرانس ملی طراحی خدمات و استقبال علاقه مندان به این حوزه از دیزاین، پایگاه اطلاع رسانی گزارشگر طراحی صنعتی در نظر دارد با همکاری اساتید، پژوهشگران، دانشگاه ها، سازمان های دولتی و خصوصی دومین کنفرانس ملی طراحی خدمات را با رویکرد "طراحی خدمات و ارزش آفرینی" در آبان ماه سال 1395 برگزار نماید.

 

 

محورهای این دوره از کنفرانس به شرح زیر می باشد:

  • · طراحی خدمات و کسب و کارهای الکترونیک
  • · طراحی خدمات و گردشگری
  • · طراحی خدمات و مدیریت شهری

 

ازکلیه اساتيد، دانشجويان، پژوهشگران و فعالین محترم دعوت مي شود چکیده مقالات تحقیقاتی با روش های کمی، کیفی، ترکیبی و مطالعات موردی خود را تا تاریخ 10 خرداد 1395 ارسال نمايند.

 

لازم به ذکر است مقالات بايد در قالب فرمت مشخص شده و تحت موضوعات محورهای تخصصی کنفرانس آماده گرديده و از طريق سامانه مقالات به دبيرخانه کنفرانس ارسال گردند.

آدرس سایت ارسال مقالات: http://article.iransdc.ir

 

کلیه دوستانی که در اولین کنفرانس ملی طراحی خدمات شرکت کرده اند و هنوز موفق به دریافت گواهینامه خود نشده اند می توانند روزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه در ساعات اداری با شماره 88967822 دبیرخانه کنفرانس در ارتباط باشند.

مطالب گزارشگر طراحی صنعتی را در کانال تلگرام دنبال کنید.


فراخوان ارسال مقاله دومین کنفرانس ملی طراحی خدمات

تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی

گزارشگر طراحی صنعتی

منبع:

 

Absolutely, fitness and medicines are playing on the minds of young and old. There are varied complaints when an individual prefer get remedies online. Let's talk about varied remedies you can get online. Viagra is a treatment used to treat various diseases. What do you have to view about "is it safe to buy viagra online"? Where you can find more information about "where can i buy viagra online safely"? Matters, like "viagra wiki", refer to different types of heartiness problems. Actually, a scientific reviews found that up to three quarters of men on these medication experience side effects. Prescription medicaments can help us, but they can also come with unwanted side effects. It's great to bear in mind that not all medicaments are foolproof. Speak to your physician about the proper disposal of your drug.

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی